พันธะกิจ เวลเนสฟาร์ม

พันธะกิจ(Mission) ของเวลเนสฟาร์ม

1.เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต เก็บเกี่ยวและจัดจำหน่าย สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

2.พัฒนาฟาร์มให้เป็นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้เชิงเกษตรแบบทันสมัย เป็นแลนด์มาร์คจุดใหม่ของจังหวัดอยุธยา  ที่มาแล้วต้องแวะ 

3.สามารถตอบสนองต่อนโยบายของเครือเวลเนส เวิร์ล กรุ๊ป  ในการช่วยให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่จำนวนผู้ป่วย โรค NCDs มีจำนวนลดลงได้  เป็นนโยบายหลัก และ นโยบายรองอื่นๆตามแผนรายปีของบริษัท

4.ประกอบธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม มีนวัตกรรม และ มีความสามารถในการแข่งขัน

5.สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาปริมาณผลผลิต และคุณภาพของเวลเนสฟาร์มเองและเครือข่าย  ให้ก้าวหน้าเป็นผู้นำในด้านการผลิตวัตถุดิบ ด้านอาหารหลัก อาหารเสริมและยา มาตรฐานสูง และ มีความยั่งยืน

6.ส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และระบบโลจิสติกส์ ที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถนำสินค้าไปส่งถึงผู้บริโภคได้ทันเวลา และ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์.