ค่านิยม เวลเนสฟาร์ม

ค่านิยม (Values) ของเวลเนสฟาร์ม

1.พนักงานทุกคนมีความตระหนักนึกอยู่เสมอว่า  สิ่งที่เวลเนสฟาร์มผลิต  คือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จะไปช่วยชีวิตคนไข้ ความเจ็บเป็น ของผู้ป่วยที่บริโภคสินค้าของเรา  คือความรับผิดชอบของเรา

2.ยึดมั่นในหลักการที่จะไม่ใช้ สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช หรือ สิ่งใดๆ  ที่จะนำมาบริหารจัดการฟาร์ม ถ้าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และ ผู้บริโภคแล้ว  เราจะไม่ใช้โดยเด็ดขาด  และ การนำสารใหม่ๆ หรือ วิธีการใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม  จะต้องผ่านการพิสูจน์ทราบอย่างแน่ใจแล้วว่า  ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว

3. เวลเนสฟาร์ม จะดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักการบริษัทภิบาลที่ดี  สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทุกขั้นตอน ทุกเวลา